Våra projekt

1

Transformatorstation, Arninge

Utförandeår: 2021

Mark- och betongarbeten i samband med byggnation av ny Transformatorstation i Arninge.

Logo

Vatten och avlopp, Kvistaberg

Utförandeår: 2021

Nytt vatten- och avlopp i Kvistaberg.

Logo

GC-väg Kockbackavägen, Bro

Utförandeår: 2021

Nybyggnation av gång- och cykelväg längs med kockbackavägen i Bro.

 

1

Transformatorstation, Arninge

Utförandeår: 2021

Mark- och betongarbeten i samband med byggnation av ny Transformatorstation i Arninge.

Logo

Vatten och avlopp, Kvistaberg

Utförandeår: 2021

Nytt vatten- och avlopp i Kvistaberg.

Logo

GC-väg Kockbackavägen, Bro

Utförandeår: 2021

Nybyggnation av gång- och cykelväg längs med kockbackavägen i Bro.

 

Logo

Ombyggnation av infartsparkering, Kungsängen

Utförandeår: 2021

Kommunen ville öka antalet p-platser vid pendlarparkering invid pendeltågsstationen och busststationen. Uppdraget avsåg schaktning, förläggning av dagvattenledning, sättning av kantstöd, obundna överbyggnadslager, asfaltering, montering fundament + stolpar, flytt av belysningsstolpar, plattläggning, montering räcke och väglinjemarkeringar.

Bild 3

Byggnation av väg, Sundbyberg

Utförandeår: 2021

Projektet avsåg byggnation av Sundbybergs första ”bygdeväg”. Arbetsmoment som bl.a. ingick i entreprenaden var sättning av kantsten, rivning, justering, fiberarbeten, ombyggnation av busshållplatser, asfaltering, linjemålning mm.  

4

Ny Skolgård, Norrköping

Utförandeår: 2021

Projektet avsåg markarbeten vid uppbringande av skolgård. Här ingick arbetsmoment som schakt, asfaltering, VA, lekplatsutrustning, planteringar, snickerier, el, stensättningar mm. 

1

Ny konstgräsplan, Norrköping

Utförandeår: 2021

Projektet avsåg markarbeten vid uppbringande av ny konstgräsplan 11-manna. 

2

Markarbeten ny förskola, Norrköping

Utförandeår: 2021

Projektet avsåg markarbeten vid uppbringande av modulbyggd förskolebyggnad.   

5

Fogning, försegling samt målning, Västervik

Utförandeår: 2020

Detta uppdrag innehöll reparation/underhåll av rullbana genom: ogräsborttagning, foglagning av asfalt med mjukfog, bindemedelsförsegling med Neomex, linjemålning samt ett mindre beläggningsarbete.

1

Rivningsentreprenad samt mindre anläggningsarbeten, Stockholm

Utförandeår: 2020

Detta projekt innebar rivning av en villa, affärslokal, garage och ett uthus. Här avverkades även ca 20 träd med stubbbrytning och röjning.

1

Byggnation av nya busshållsplatser, Stockholm

Utförandeår: 2020

Kunden ville öka tillgängligheten för kollektivtrafiken och bestämde sig för att anlägga tre st nya busshållplatser. Här ingick arbetsmoment som schaktning, förläggning av dagvattenledning, sättning av busskantstöd, obundna överbyggnadslager, asfaltering, montering fundament + stolpar, flytt av belysningsstolpe, plattläggning, montering räcke och väglinjemarkeringar. 

2

Nya GC-vägar, Norrköping

Utförandeår: 2020

Nybyggnation av två styck GC-vägar, kantstensättning, belysning för gata och GC, dränering av vägöverbyggnad samt anslutning av denna till befintliga VA-system, trädplantering och grässådd.

Kalkfilterbädd, Norrköping

Utförandeår: 2020

Projekt avsåg markarbeten för en ny kalkfilterbädd. Arbetsmoment såsom jordschakt, markplanering, uppbyggnad kalkfilter av hyttsand och makadam,  VA-arbeten, återfyllning, grässådd m.m.

Dränering Kättinge

Dränering av skola, Norrköping

Utförandeår: 2020

Entreprenaden avsåg markarbeten för dränering av två skolbyggnader samt skolgård. Här monterades även lekplatsutrustning, planteringar, VA- och elarbeten, asfaltsarbeten, stensättningar, montering av staket, byggnation av inspringningsskydd och balkong m.m.

2

Markarbeten för byggnation av suteränghus, Stockholm

Utförandeår: 2020

Projektet omfattade rivning av staket, hus, annan befintlig grund, dag- och spillvattenledningar samt brunn. Här utfördes även stubbrytning, avtäckning av berget, riskanalys för bergschakt, besiktningar närliggande hus, vibrationsmätare enligt riskanalys, bergschakt för väg, plan och byggnad, bergschakt för VA, jordschakt för VA-ledning, resterande fyllning för VA-ledning, jordschakt för inkoppling av servis, omhändertagande av grundvatten, fällning av enstaka träd och tätning/avjämning av bergöveryta.

3

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Stockholm

Utförandeår: 2020

Anläggande av ny gång-och cykelväg, tillgänglighetsanpassning av övergångställen, linjemålning, montering av fundament med stolpe och skylt, rivning och montering av nytt Gunnebostängsel mot förskola, sättning kantstöd, jordning och sådd, dagvattenhantering, anläggande av stenkista, asfaltering av nytt slitlager på körbana, schakt och förläggning av luftburna kablar i marken, rivning av befintlig el, borrning för att spräcka berg, anläggande av nya parkeringsplatser, projektering för belysning samt sättning av nya belysningsstolpar med armatur.

Åfåra, Norrköping

Utförandeår: 2020

Omledning av en ca 100 m lång åsträcka som tidigare var kanaliserad och överbyggd av mestadels asfalt. Projektet medförde omledning av vatten, schakt och bortforsling av delvis förorenade massor, rivning av dammbyggnad samt formning av ny åfåra med lekområden för fisk. Även brobyggnation, gräs och trädplantering, parkutformning med stenbänkar, bord och stenmur, gångväg m.m.

2

Anläggning groddammar, Stockholm

Utförandeår: 2019

I området byggdes fyra dammar för att gynna groddjur och annan fauna knuten till fiskfria småvatten. Två st sittbryggor och Två st spångar vid dammarna byggdes. Projektet innefattade även övervintringsplats för groddjuren, trädfällning, stubbrytning, placering av större stenar samt död ved i strandkanten.

2

Ombyggnation av parkering, Norrköping

Utförandeår: 2019

De boende hade problem med asfaltshöjderna vid sina garage. Eftersom garagen låg i så många olika nivåer och så tätt intill varandra så behövdes problemet byggas bort med hjälp av stödmurar. Här utfördes även moment som jordschakt, grusjustering, fyllning, VA-arbeten, gatstensarbeten, beläggningsarbeten, räcken samt dränering av källare i bostadshus.

6

Ny lakvattendamm, Flen

Utförandeår: 2018

Projektet innefattade arbetsmoment såsom, trädfällning, stubbrytning, jordschakt, fyllning, VA-arbeten, dammbyggnad inkl. tätande lager av polymeriskt geosyntetiskt tätskikt (EPDM), stängsel, strandmatta och deponi av byggrester och dyligt som påträffades vid markarbetena m.m.

2

Markarbeten kontorsfastighet, Norrköping

Utförandeår: 2018

Ombyggnation av väganläggningar, parkeringar, betongplattor- och gatstensarbeten, trapprenovering samt byggande av nya trappor, stödmurar, elinstallationer, VA-arbeten, stängselarbeten, räckes- och planteringsarbeten samt parkutrustningsarbeten.

Regionkontor

Följ Oss

Norrköping
Malmgatan 25A
602 23 Norrköping

Stockholm
Enhagsvägen 8C
187 40 Täby

Jönköping Huskvarnavägen 168
561 32 Huskvarna

Uppsala 
Dragrännan 2
746 50 Bålsta

Regionkontor

Norrköping
Malmgatan 25A
 602 23 Norrköping

Stockholm
Enhagsvägen 8C
187 40 Täby

Jönköping
Huskvarna 168
561 32 Huskvarna

Uppsala
Dragrännan 2
746 50 Bålsta

Kontakt@spectramark.se

Följ oss

Copyright © 2024
Spectra Sverige AB

Copyright © 2024
Spectra Sverige AB