Arbetsmiljö

För oss är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet viktigt. Vi planerar vårt arbete noggrant för att ge våra medarbetare trygga förutsättningar att utföra arbetet säkert.

Arbetsmiljöpolicy

Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Alla medarbetare ska behandlas med respekt. Vår verksamhet bedrivs till stor del utomhus på byggarbetsplatser vilket innebär stora risker för våra medarbetares hälsa på grund av arbetsmaskiner, djupa schakter, exponering för väder samt arbete i trafikmiljö. Säkra arbetsförhållanden uppnås genom utbildning, skyddsutrustning samt säkerhetsmedvetna medarbetare.

Då vi verkar utspritt geografiskt har vi ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats genom att följa företagets rutiner.

Kvalité och miljö

Spectra Sverige AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Spectras kvalitet på produkter, tjänster och utförda arbeten ska alltid uppfylla kundernas krav, önskemål och förväntningar. Vi levererar helhetslösningar som fokuserar på enkelhet för våra kunder, de behöver endast ha kontakt med Spectra oavsett hur stort eller komplicerat arbetet är. 

Kunden ska kunna lita på att vår leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet, allt arbete ska följa gällande lagstiftning. Arbetsklimatet präglas av utveckling genom ständiga förbättringar.

Kvalitetsmål

  • Leveranser till våra kunder ska vara felfria och utförda utan försening
  • Hög kompetens och engagemang ska alltid levereras i våra åtaganden.
  • Kundernas slutupplevelse av Spectra ska alltid vara positiv.

Miljöpolicy

Vår strävan är ständig förbättring i miljöarbetet där vi ställer krav på våra leverantörer att minimera miljöpåverkan i mark, luft och vatten. Vi strävar alltid efter att planera och optimera resurser, exempelvis ska vi återanvända så mycket material som möjligt på respektive arbetsplats.

Vi ser lagar och förordningar som en lägsta nivå och försöker alltid vara ett föredöme i branschen. Vi har god ordning på kemikalie- och avfallshantering.

Miljömål

  • Minimera transporter och minska nyttjande av nytt material genom att återanvända och återvinna material i våra projekt.
  • Att alltid ställa krav på låga CO2 -utsläpp från maskiner och fordon i våra entreprenader.
  • Vi vill öka våra medarbetares medvetenhet så att vi gör de bästa miljövalen.